Vóór en Dóór Beleggers Groen Invest

Deze site is op initiatief van Stichting Beleggers GIN opgezet en speciaal gericht op beleggers in Groen Invest Nederland (GIN). De site bevat informatie over de stand van zaken en de afwikkeling van Groen Invest, dat op 11 mei 2009 failliet werd verklaard.

Stichting Beleggers GIN (SBG) doet onderzoek en neemt doelgerichte actie ter behartiging van de belangen van de beleggers die zich hebben aangesloten. Dit bestaat uit doelgericht overleg met betrokken partijen (zoals Stivru en de curatoren) en uit het zonodig instellen van schadeacties. Op ons verzoek zijn wij door de rechtbank toegelaten als lid van de crediteuren commissie. Deze commissie adviseert en overlegt met de curatoren met betrekking tot de afwikkeling van het faillissement.

Het is van groot belang dat zoveel mogelijk beleggers zich bij SBG aansluiten. Uw deelname betekent dat uw belangen voor een gering bedrag optimaal behartigd worden. De bijdrage in de kosten die SBG maakt bedraagt slechts EUR 100,- per participant. SBG heeft geen winstoogmerk. Eventuele overschotten zullen weer worden uitgekeerd.

De Stichting werd op 18 mei 2009 op initiatief van enkele Groen Invest beleggers opgericht en heeft een inschrijving in het Handelsregister te Amsterdam. De Stichting heeft Ingrid Sijmons, Cor van Erp en Henri Lantsheer als bestuurders.De eerstgenoemde (Ingrid) is zelf participant van GIN en is vanaf het begin bij dit initiatief betrokken geweest. Later sloot Cor aan als bestuurslid. Dit als opvolger van Jos Vrijssen.

De Stichting heeft voor de uitvoering van het onderzoek en de overige werkzaamheden CV in Nood ingeschakeld. Deze organisatie is in 2005 opgericht met als doel de belangenbehartiging van beleggers in vastgoed-, hardhout- en scheepsbeleggingen in niet genoteerde fondsen. Henri Lantsheer is tevens bestuurder van CVinNood.

Alleen als zoveel mogelijk beleggers zich aansluiten kunnen wij een vuist maken en gezien worden als representatief voor de beleggers. En alleen dan kunnen wij met de Stichting Vruchtgebruik Robinia, de curatoren en andere partijen effectief overleg voeren. Meer daarover en over wat wij inmiddels bereikt hebben, leest u elders op deze site.

De site zal regelmatig worden aangevuld met nieuwe informatie en het heeft dus zin af en toe te kijken of er iets is toegevoegd. Het is niet altijd mogelijk om alle vragen persoonlijk te beantwoorden, gezien het grote aantal beleggers. Wel kunt u een mail sturen naar info@cvinnood.nl. Vragen die voor andere beleggers ook van belang kunnen zijn zullen worden beantwoord in de rubriek vraag en antwoord.

Deze site wordt beheerd in opdracht van:
Stichting Beleggers GIN
Amsterdamsestraatweg 55A
3744 MA Baarn